Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Wonen en werken

Aan de Jan van Galenstraat, dichtbij de Jordaan, komt een nieuwe wijk waar wonen, recreëren en werken hand in hand gaan. In de periode 2022-2030 verrijzen hier zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Het terrein waar de groothandelsbedrijven van het Food Center Amsterdam zijn gevestigd, wordt volledig vernieuwd. Tussen de toekomstige woningen en de bedrijvigheid ligt de monumentale Centrale Markthal. Deze wordt herbestemd tot een levendig centrum waarin kernthema’s als voedsel, productie en consumptie worden samengebracht met horeca, food-gerelateerde bedrijven en tal van andere publieke functies.
 

Klik hier voor de planning

Wie zijn er betrokken

De ontwikkelaars van het gebied zijn VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. Wij hebben ons verenigd in het consortium Marktkwartier. Marktkwartier ontwikkelt de woningen en het openbare gebied aan de kant van de Jan van Galenstraat. Ook zijn we verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het Food Center Amsterdam (FCA).

We werken nauw samen met Food Center Amsterdam (FCA). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

De Centrale Markthal is in erfpacht van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. Meer informatie over de herbestemming van de Centrale Markthal vindt u op de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van het hele gebied na een aanbesteding aan Marktkwartier CV gegund. De gemeente blijft betrokken bij de publiekrechtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, uitwerkingen en vergunningen. Zie ook op de website amsterdam.nl

 

Plan

Het Food Center Amsterdam (FCA) is al tientallen jaren de groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam. Van hieruit worden Amsterdamse detaillisten, horeca, zorginstellingen en supermarkten van verse producten uit de hele wereld voorzien. Het gebied is (en blijft) alleen toegankelijk voor bedrijven met een toegangspas. De poort ligt aan de Jan van Galenstraat. Maar dit gaat allemaal veranderen: het gehele gebied ondergaat een ingrijpende metamorfose!

Woningen en openbare ruimte

Aan de kant van de Jan van Galenstraat bouwen we een aantrekkelijke woonwijk, met veel groen en voorzieningen. We, dat is Marktkwartier CV, een samenwerkingsverband van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. We ontwikkelen zo’n 1.700 woningen. Ook nemen wij de herinrichting van de openbare ruimte op ons. Van de woningen is 75% bestemd voor de vrije sector koop/huur en 25% voor de sociale huursector. In de tweede helft van 2022 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. In het derde kwartaal wordt meer bekend over de verkoop van woningen.

De Centrale Markthal

De nieuwe woonwijk wordt begrensd door de monumentale Centrale Markthal. Deze spannende locatie wordt herbestemd door BOEi. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. De Centrale Markthal wordt de komende jaren getransformeerd van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot. Hierin worden kernthema’s als voedsel, productie, consumptie op een innovatieve en duurzame manier samengebracht. De Centrale Markthal wordt een centrale ontmoetingsplek in de nieuwe wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’. De planvorming rond de Centrale Markthal is in volle gang en biedt ruimte voor een hotel, horeca, bedrijvigheid, kantoren, educatie en winkels. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op de website van BOEi: centralemarkthal.nl

Food Center Amsterdam

Voorbij de Centrale Markthal, richting Haarlemmerweg, zal zich in de toekomst de bedrijvigheid van het FCA concentreren. Dit gebied wordt volledig vernieuwd. Marktkwartier is ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het FCA. Er komen moderne bedrijfshallen die voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Verder wordt een up-to-date infrastructuur gerealiseerd, met collectieve voorzieningen en gescheiden verkeersstromen voor klanten, aanvoer en werknemers.  Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

Wonen

In de periode 2022-2030 verrijzen in Marktkwartier West zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Zo’n 75% van de woningen is bestemd voor de vrije sector verkoop/verhuur. De overige 25% is bestemd voor de sociale huur. Zoek je een koopwoning? Dan kun je je als geïnteresseerde opgeven op de website: marktkwartierwest.nl. Je kunt je nog niet inschrijven voor de woningen! In het tweede kwartaal van 2022 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. In het derde kwartaal wordt meer bekend over de verkoop van woningen. De sociale huurwoningen zullen ter zijner tijd via Woningnet worden aangeboden.

Schrijf je in voor de buurtnieuwsbrief

En ontvang onze updates met nieuws voor omwonenden over plannen, (bouw)activiteiten en mogelijkheden voor inspraak en meedenken.

FAQ

De antwoorden op veel gestelde worden regelmatig geactualiseerd. Staat uw onderwerp er niet bij? Mail uw vraag aan omgeving@marktkwartierwest.nl. Dan krijgt u antwoord van ons.

We staan open voor alle vragen, ideeën en tips.

Aanmelden voor een woning of bedrijfsruimte

Meld je aan op https://www.marktkwartierwest.nl/aanmelden/. Dan krijgt u bericht wanneer er woningen te koop of te huur komen en hoe de verkoop en verhuur plaatsvindt.

Belangstelling voor bedrijfsruimte kunt u laten weten door een mail aan zakelijk@marktkwartierwest.nl.

Donderdag 16 maart is het nieuwe informatiecentrum van Marktkwartier West geopend. In het informatiecentrum aan de Jan van Galenstraat 4 (rechts naast de ingang van het Food Center) kunnen omwonenden en geïnteresseerden elke woensdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur terecht voor al hun vragen over de ontwikkelingen in het gebied. Er is nog geen concrete verkoop- of verhuurinformatie beschikbaar, omdat een en ander afhankelijk is van het vergunningentraject. De betrokken makelaarskantoren zullen straks enkel de verkoop van woningen begeleiden. Zij kunnen dus geen informatie verschaffen over huurwoningen. Iedereen die zich aanmeldt op de website, krijgt hier bericht over. 

De reeds beschikbare informatie over de woningbouw kunt u vinden in Poster 8: Wonen: welke woningtypen komen er? In ieder geval zal 25% van de woningen sociale huur worden. Er komen naar verwachting 1700 woningen.

Plannen en inspraak

Bestemmingsplan

Voor het hele gebied geldt een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsplicht, vastgesteld in 2016. Dit bestemmingsplan vormt de kaders voor de herontwikkeling van het Food Center en de realisatie tot van een nieuwe woonwijk. Het beschrijft onder andere de maximale bouwhoogtes en de minimale afstanden tot de kades.

Beeldkwaliteitsplannen

Er zijn twee beeldkwaliteitsplannen: één voor het woningdeel en één voor het bedrijvendeel. Deze dienen als toetsingskader voor de bouwplannen. Beide beeldkwaliteitsplannen zijn in 2021 vastgesteld door het gemeentebestuur van Amsterdam. U kunt ze hier inzien.

Wijzigingsplan

Op 6 juli 2021 is het bestemmingsplan FCA – 2e wijziging vastgesteld. Vanaf 30 juli 2021 kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Dit wijzigingsplan wijzigt de bestemming (bedrijventerrein) naar ‘de op ontwikkeling gerichte bestemming woongebied – uit te werken’. Na de vaststelling van dit wijzigingsplan kan voor dit gedeelte een uitwerkingsplan worden vastgesteld. Het uitwerkingsplan zal het toetsingskader vormen voor het uit te werken openbaar gebied.

Uitwerkingsplannen

Het globale bestemmingsplan uit 2016 moet worden vertaald naar gedetailleerde uitwerkingsplannen. Het hele gebied is opgedeeld in vier deelgebieden met voor elk een uitwerkingsplan. Eerst zal een ontwerp uitwerkingsplan worden vastgesteld en voor een periode van 6 weken ter visie worden gelegd. Belanghebbenden kunnen binnen die periode een zienswijze indienen. Het gemeentebestuur stelt vervolgens het uitwerkingsplan definitief vast, met inachtneming van de ingediende zienswijze.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van het vastgestelde uitwerkingsplan beroep instellen bij de Raad van State. De uitwerkingsplannen vormen het toetsingskader voor de te verlenen Omgevingsvergunningen.

Masterplan Openbare Ruimte

Het gemeentebestuur stelt voor de openbare ruimte een masterplan openbare ruimte vast. Vooruitlopend daarop is er mogelijkheid tot inspraak. Het Masterplan geeft de kaders aan voor de inrichting van onder andere de Marktweide, het plein voor de Centrale Markthal, de straten, fietsbruggen en kades worden ingericht. Ook het ontwerp van eventuele geluidsschermen is in het masterplan opgenomen. Het Masterplan Openbare Ruimte wordt verder uitgewerkt in een concreet ontwerp. Belangstellenden en omwonenden kunnen via workshops meningen en ideeën inbrengen.

Omgevingsvergunning

Na de vaststelling van de (ontwerp) uitwerkingsplannen worden de omgevingsvergunningen voor de bouw aangevraagd. Deze aanvragen worden gepubliceerd. Tegen de verleende omgevingsvergunningen kan binnen 6 weken na bekendmaking van de vergunningen bezwaar worden gemaakt door belanghebbenden. De procedure voor inzage, bezwaar en beroep vindt plaats via de website van de gemeente Amsterdam.

Bouwplanning

De bouw van woningen en bedrijfsgebouwen gaat in fasen. De actuele planning van bouwactiviteiten melden wij via de website, bewonersbrieven en nieuwsbrieven. In 2030 moet het project klaar zijn.

De gemeente Amsterdam publiceert in de bekendmakingen wanneer u een inspraakreactie kunt indienen. Zie: https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen.
Wij plaatsen de bekendmakingen voor Marktkwartier West tevens op de website www.omgevingmarktkwartierwest.nl. Wij besteden er ook aandacht aan in de nieuwsbrief voor de omgeving.

Vragen over hoogtes, milieu, parkeren en verkeer

Wij doen onderzoek naar de geluidsbelasting en milieu-effecten op de omgeving. Deze onderzoeken horen bij de uitwerkingsplannen die in 2021 worden opgesteld. Op grond van de onderzoeken nemen wij afdoende en wettelijke vereiste maatregelen om de omgeving te beschermen tegen geluid en fijnstof (luchtkwaliteit). We bespreken de opzet en de resultaten van de onderzoeken en studies met de betrokken bewoners(groepen). De gebouwhoogtes zijn conform het bestemmingsplan. Met bezonningsstudies laten we zien wat de hoogtes van gebouwen betekenen voor de omgeving.

De nok van de Centrale Markthal is 28 meter hoog. De flanken zijn 15 meter hoog. Het basisvolume van de woningbouw is maximaal 20 meter hoog met hoogteaccenten van maximaal 37 meter.

Het gebouw mag maximaal 20 meter (basisvolume) hoog worden, met hoogteaccenten tot maximaal 37 meter. Dit is conform het bestemmingsplan

Ja, via de uitwerkingsplannen. Het eerste uitwerkingsplan gaat in 2021 de inspraak in. Houd hiervoor de website www.omgevingmarktkwartierwest.nl  en de gemeentelijke bekendmakingen; www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen in de gaten.

Er is een schaduwstudie beschikbaar op de website. Zie downloads.

We doen onderzoek naar het geluid dat de bedrijven en parkeren op het Foodcenter terrein met zich meebrengt. Op grond van de onderzoeken nemen wij afdoende en wettelijke vereiste maatregelen om de omgeving te beschermen tegen geluid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een geluidsscherm en de hoogte van de gesloten balustrades op het dak.

Werkzaamheden

De sloop- en bouwactiviteiten op het terrein zijn gehouden aan de voorschriften voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) van de gemeente Amsterdam. Omwonenden worden minimaal twee weken van te voren per brief of mail over majeure werkzaamheden geïnformeerd.

De bouwroutes zullen nog worden bepaald in overleg met de gemeente. Uiteraard streven we ernaar de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.