Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Deze website informeert buurtbewoners.
Zoek je een woning? Bekijk de woonsite.

Wonen en werken

Aan de Jan van Galenstraat, dichtbij de Jordaan, komt een nieuwe wijk waar wonen, recreëren en werken hand in hand gaan. In de periode 2021-2029 verrijzen hier zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Het terrein waar de groothandelsbedrijven van het Food Center Amsterdam zijn gevestigd, wordt volledig vernieuwd. Tussen de toekomstige woningen en de bedrijvigheid ligt de monumentale Centrale Markthal. Deze wordt herbestemd tot een levendig centrum waarin kernthema’s als voedsel, productie en consumptie worden samengebracht met horeca, food-gerelateerde bedrijven en tal van andere publieke functies.

 

Wie zijn er betrokken

De ontwikkelaars van het gebied zijn VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. Wij hebben ons verenigd in het consortium Marktkwartier. Marktkwartier ontwikkelt de woningen en het openbare gebied aan de kant van de Jan van Galenstraat. Ook zijn we verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het Food Center Amsterdam (FCA).

We werken nauw samen met Food Center Amsterdam (FCA). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

De Centrale Markthal is in erfpacht van BOEi, een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. Meer informatie over de herbestemming van de Centrale Markthal vindt u op de website van BOEi: www.centralemarkthal.nl

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling van het hele gebied na een aanbesteding aan Marktkwartier CV gegund. De gemeente blijft betrokken bij de publiekrechtelijke procedures zoals het bestemmingsplan, uitwerkingen en vergunningen. Zie ook op de website amsterdam.nl

 

Nieuws

Coming soon: Keith Haring Mural reveal Food Center Amsterdam
04 mei 2021

Op de geboortedag van Keith Haring presenteert Marktkwartier West een impressie van de restauratie van het cadeau aan de stad Amsterdam: een meer dan reusachtig fabeldier op een gebouw op het terrein van het Food Center Amsterdam. 

Gemeenteraad behandelt de beeldkwaliteitsplannen
23 maart 2021

Het Amsterdamse college van B&W heeft de nota van beantwoording vastgesteld en heeft besloten het beeldkwaliteitsplan Foodcenter en het beeldkwaliteitsplan Marktkwartier voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De gemeenteraad behandelt ze in april.

Start restauratie Centrale Markthal
05 maart 2021

De restauratie van de kenmerkende Centrale Markthal in Marktkwartier West is van start gegaan. De restauratie is in handen van BOEi. De Centrale Markthal uit 1934 is een van de grootste rijksmonumenten van Amsterdam. Met de start van de restauratie wordt een belangrijke stap gezet in de gebiedsontwikkeling.  

Plan

Het Food Center Amsterdam (FCA) is al tientallen jaren de groothandelsmarkt in levensmiddelen van en voor de regio Amsterdam. Van hieruit worden Amsterdamse detaillisten, horeca, zorginstellingen en supermarkten van verse producten uit de hele wereld voorzien. Het gebied is (en blijft) alleen toegankelijk voor bedrijven met een toegangspas. De poort ligt aan de Jan van Galenstraat. Maar dit gaat allemaal veranderen: het gehele gebied ondergaat een ingrijpende metamorfose!

Woningen en openbare ruimte

Aan de kant van de Jan van Galenstraat bouwen we een aantrekkelijke woonwijk, met veel groen en voorzieningen. We, dat is Marktkwartier CV, een samenwerkingsverband van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam Development. We ontwikkelen zo’n 1.700 woningen. Ook nemen wij de herinrichting van de openbare ruimte op ons. Van de woningen is 75% bestemd voor de vrije sector koop/huur en 25% voor de sociale huursector. In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen.

De Centrale Markthal

De nieuwe woonwijk wordt begrensd door de monumentale Centrale Markthal. Deze spannende locatie wordt herbestemd door BOEi. BOEi is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk die cultureel erfgoed restaureert en een nieuwe bestemming geeft. De Centrale Markthal wordt de komende jaren getransformeerd van een gesloten bastion naar een publiek toegankelijke hotspot. Hierin worden kernthema’s als voedsel, productie, consumptie op een innovatieve en duurzame manier samengebracht. De Centrale Markthal wordt een centrale ontmoetingsplek in de nieuwe wijk: een ware ‘hub voor food pioniers’. De planvorming rond de Centrale Markthal is in volle gang en biedt ruimte voor een hotel, horeca, bedrijvigheid, kantoren, educatie en winkels. Meer informatie over deze ontwikkeling vindt u op de website van BOEi: centralemarkthal.nl

Food Center Amsterdam

Voorbij de Centrale Markthal, richting Haarlemmerweg, zal zich in de toekomst de bedrijvigheid van het FCA concentreren. Dit gebied wordt volledig vernieuwd. Marktkwartier is ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van het bedrijvendeel van het FCA. Er komen moderne bedrijfshallen die voldoen aan alle duurzaamheidseisen. Verder wordt een up-to-date infrastructuur gerealiseerd, met collectieve voorzieningen en gescheiden verkeersstromen voor klanten, aanvoer en werknemers.  Meer informatie hierover kunt u vinden op www.foodcenter.nl onder het tabblad Over ons.

Wonen

In de periode 2021-2029 verrijzen in Marktkwartier West zo’n 1.700 woningen, met veel groen en voorzieningen. Zo’n 75% van de woningen is bestemd voor de vrije sector verkoop/verhuur. De overige 25% is bestemd voor de sociale huur. Zoek je een koopwoning? Dan kun je je als geïnteresseerde opgeven op de website: marktkwartierwest.nl. Je kunt je nog niet inschrijven voor de woningen! In de tweede helft van 2020 opent Marktkwartier West een informatiecentrum. Dan wordt meer bekend over de verkoop van woningen. De sociale huurwoningen zullen ter zijner tijd via Woningnet worden aangeboden.

Schrijf je in voor de buurtnieuwsbrief

En ontvang onze updates met nieuws voor omwonenden over plannen, (bouw)activiteiten en mogelijkheden voor inspraak en meedenken.

FAQ

De antwoorden op veel gestelde worden regelmatig geactualiseerd. Staat uw onderwerp er niet bij? Mail uw vraag aan omgeving@marktkwartierwest.nl. Dan krijgt u antwoord van ons.

We staan open voor alle vragen, ideeën en tips.

Aanmelden voor een woning of bedrijfsruimte

Meld je aan op https://www.marktkwartierwest.nl/aanmelden/. Dan krijgt u bericht wanneer er woningen te koop of te huur komen en hoe de verkoop en verhuur plaatsvindt.

Belangstelling voor bedrijfsruimte kunt u laten weten door een  mail aan zakelijk@marktkwartierwest.nl.

De start verkoop van de woningen zal op zijn vroegst na de zomer van 2021 zijn. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt bericht over op handen zijnde verkoop en verhuur. Voordat de verkoop start en de coronamaatregelen het toestaan richten wij een informatie centrum in.

De reeds beschikbare informatie over de woningbouw kunt u vinden in Poster 8: Wonen: welke woningtypen komen er? In ieder geval zal 25% van de woningen sociale huur worden. Er komen naar verwachting 1700 woningen.

Plannen en inspraak

Om tot een nieuw woongebied en Food Center te komen zijn verschillende plannen en vergunningen nodig. Op een groot aantal is de gemeentelijke inspraakverordening en/of de wettelijke inspraak van toepassing. Voor een deel van de plannen heeft de inspraak al plaatsgevonden. Voor een ander deel komt zij nog aan bod. Hieronder geven we dat per plan aan.

  1. Bestemmingsplan. In 2016 werd een bestemmingsplan van kracht. Het is een bestemmingsplan met een globale invulling, deze beschrijft wat er op hoofdlijnen mogelijk is aan hoogtes, volumes en functies. Na inspraak werd het bestemmingsplan in 2016 vastgesteld en onherroepelijk. Alle nieuwe plannen moeten binnen dit bestemmingsplan passen.
  2. Beeldkwaliteitsplannen. Een beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte in concreet toetsbare criteria. Waar het bestemmingsplan bepaalt wat wáár mag komen, bepaalt het beeldkwaliteit waar het uiterlijk aan moet voldoen. De Commissie Ruimtelijk Kwaliteit (voorheen welstand) gebruikt het voor de toetsing van bouwplannen.
    Er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt voor het woningbouwdeel en voor het bedrijvendeel. De inspraak was mogelijk tot 1 juli 2020. Begin 2021 beantwoordt de gemeente Amsterdam de inspraakreacties en daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de beeldkwaliteitsplannen.
  3. Uitwerkingsplannen. Het bestemmingsplan bevat een uitwerkingsplicht voor de verschillende gebieden. Bijvoorbeeld: waar komen nu precies de gebouwen en de hoogteaccenten die toegestaan zijn? Zo’n gedetailleerd bestemmingsplan voor een deel van het gebied heet een uitwerkingsplan. Er komen meerdere uitwerkingsplannen. Voor komend jaar verwachten wij de volgende uitwerkingsplannen in procedure te brengen: één voor het Food Center (noordelijk deel) en twee voor de woningbouw (west en oost in het zuidelijk deel). Op de uitwerkingsplannen is inspraak mogelijk. De uitwerkingsplannen en de inspraak zijn gepland in 2021.
  4. Masterplan en/of voorlopige ontwerpen openbare ruimte.
    Voor de openbare ruimte wordt een masterplan/voorlopig ontwerp opgesteld. Deze plannen bepalen onder andere hoe de Marktweide, het plein voor de Centrale Markthal, de straten, fietsbruggen en kades worden ingericht. Ook eventuele geluidsschermen maken hier onderdeel van uit, waarbij de plaats en de hoogte zal blijken uit geluidsonderzoek. Deze plannen worden in 2021 uitgewerkt.
  5. Omgevingsvergunningen. Voor nieuwe gebouwen worden omgevingsvergunningen aangevraagd. Ze worden getoetst aan de vastgestelde uitwerkingsplannen. De vergunningsaanvragen worden behandeld door de gemeente Amsterdam die daarbij mogelijkheden biedt voor zienswijzen, bezwaar en beroep. Zie: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B05725ADA-015E-49A3-92C0-7721C11B8E79%7D

Op het dak van de oostelijke bedrijfsgebouwen van het Food Center komt parkeren voor werknemers van de bedrijven. We onderzoeken of het mogelijk is dat er ook parkeerplaatsen komen voor bezoekers van de Centrale Markthal en bezoekers van het woongebied. Als dit mogelijk blijkt, wordt hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd waarvoor de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) van toepassing is. U kunt dan een inspraakreactie indienen.

De gemeente Amsterdam publiceert in de bekendmakingen wanneer u een inspraakreactie kunt indienen. Zie: https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen.
Wij plaatsen de bekendmakingen voor Marktkwartier West tevens op de website www.omgevingmarktkwartierwest.nl. Wij besteden er ook aandacht aan in de nieuwsbrief voor de omgeving.

Vragen over hoogtes, milieu, parkeren en verkeer

Wij doen onderzoek naar de geluidsbelasting en milieu-effecten op de omgeving. Deze onderzoeken horen bij de uitwerkingsplannen die in 2021 worden opgesteld. Op grond van de onderzoeken nemen wij afdoende en wettelijke vereiste maatregelen om de omgeving te beschermen tegen geluid en fijnstof (luchtkwaliteit). We bespreken de opzet en de resultaten van de onderzoeken en studies met de betrokken bewoners(groepen). De gebouwhoogtes zijn conform het bestemmingsplan. Met bezonningsstudies laten we zien wat de hoogtes van gebouwen betekenen voor de omgeving.

De nok van de Centrale Markthal is 28 meter hoog. De flanken zijn 15 meter hoog. Het basisvolume van de woningbouw is maximaal 20 meter hoog met hoogteaccenten van maximaal 37 meter.

Het gebouw mag maximaal 20 meter (basisvolume) hoog worden, met hoogteaccenten tot maximaal 37 meter. Dit is conform het bestemmingsplan

Ja, via de uitwerkingsplannen. Het eerste uitwerkingsplan gaat in 2021 de inspraak in. Houd hiervoor de website www.omgevingmarktkwartierwest.nl  en de gemeentelijke bekendmakingen; www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen in de gaten.

Er is een schaduwstudie beschikbaar op de website. Zie downloads.

We doen onderzoek naar het geluid dat de bedrijven en parkeren op het Foodcenter terrein met zich meebrengt. Op grond van de onderzoeken nemen wij afdoende en wettelijke vereiste maatregelen om de omgeving te beschermen tegen geluid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van een geluidsscherm en de hoogte van de gesloten balustrades op het dak.

Werkzaamheden

De sloop- en bouwactiviteiten op het terrein zijn gehouden aan de voorschriften voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) van de gemeente Amsterdam. Omwonenden worden minimaal twee weken van te voren per brief of mail over majeure werkzaamheden geïnformeerd.

De bouwroutes zullen nog worden bepaald in overleg met de gemeente. Uiteraard streven we ernaar de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.