Gemeente legt ontwerp-Uitwerkingsplan 3 ter inzage

MELD U HIER AAN VOOR INLOOPAVOND

Maandagavond 16 januari wordt hierover een inloopbijeenkomst georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd. U bent welkom in de Centrale Markthal op het terrein van het Food Center tussen 19.00 en 21.30 uur. Omdat het terrein nog niet openbaar toegankelijk is, worden bezoekers met een treintje vanaf de ingang aan de Jan van Galenstraat 7 naar de Centrale Markthal gereden. Wij verzoeken u zich vooraf aan te melden. Dat kan via dit inschrijfformulier.

Wat is een uitwerkingsplan? 

Voor het hele gebied geldt een globaal bestemmingsplan dat in 2016 door de gemeente is vastgesteld. Dat globale bestemmingsplan moet naar vier zogenaamde uitwerkingsplannen worden vertaald. Het plan dat nu ter inzage wordt gelegd, gaat over de zuidwestzijde van het gebied. Hier worden woningen, voorzieningen en de Marktweide ontwikkeld.

Wat is een besluit hogere waarden? 

Het uitwerkingsplan maakt de bouw van nieuwe woningen mogelijk. Dit zijn geluidgevoelige functies. Voor geluid gelden voorkeurswaarden zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. Die voorkeurswaarden worden voor een deel van de nieuw te bouwen woningen overschreden door geluid afkomstig van het wegverkeer op de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan. Geluid-reducerende maatregelen aan de bron, in het overdrachtsgebied of aan de ontvangzijde zijn onvoldoende doeltreffend dan wel bezwaarlijk. Daarom is het noodzakelijk om hogere waarden dan de voorkeurswaarden toe te staan (‘vast te stellen’) voor maximaal 373 nieuw te bouwen woningen. In het uitwerkingsplan wordt een stille zijde verplicht gesteld voor alle woningen, zodat daarmee kan worden voldaan aan het hogere waarden beleid van de gemeente.

Terinzagelegging                                                                                                        

Het ontwerp-uitwerkingsplan Food Center Amsterdam (UP3) ligt met de daarop betrekking hebbende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarden met ingang van 22 december 2022 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op de volgende adressen:

  • Stadsdeel West, Bos en Lommerplein 250 Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-west
  • Digitaal: Het ontwerp uitwerkingsplan Food Center Amsterdam (derde uitwerking) met bijbehorende stukken, waaronder het ontwerpbesluit hogere waarden is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.E2006BPGST-OW01

U kunt hier de kennisgeving downloaden zoals die in het gemeenteblad is geplaatst.

Zienswijze indienen?                                                                                                   

Tot en met 1 februari 2023 kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan en over het ontwerpbesluit hogere waarden indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: zienswijzen over het ontwerpuitwerkingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van   Amsterdam, per adres: de directeur van Ruimte en Duurzaamheid, t.a.v. Ronald de Graaf, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.
  • Per email: U kunt uw zienswijze opsturen naar emailadres foodcenter@amsterdam.nl
  • Mondeling: Neem voor het indienen van uw mondelinge reactie contact op met directie Ruimte en Duurzaamheid, team Juridische planvorming, mr. R. de Graaf via 14 020.

Voor de inloopbijeenkomst op 16 januari verzoeken wij u zich vooraf aan te melden. Dat kan via bijgaand formulier (link opent in ander venster). 

< Terug naar nieuwsoverzicht