Participatie en inspraak: wat is er mogelijk?

11.07.2022

 

Wat hebben we al gedaan?

In maart 2020 organiseerde Marktkwartier een inloopbijeenkomst. Hierop werden uitgebreid de plannen van de ontwikkeling getoond en toegelicht. Er kwamen tussen de 300 en 400 mensen op af. Een verslag van de bijeenkomst kunt u op de website vinden. https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl/userfiles/files/VerslagInformatiemarkt2Maart.pdf

In april 2020 organiseerden we online bijeenkomsten om de Beeldkwaliteitsplannen (BKPS’) te presenteren en toe te lichten. In de BKP’s staat aan welke uiterlijke kenmerken en vormen gebouwen, de openbare ruimte en de afscheidingen moeten voldoen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstand) gebruikt de BKP’s bij de beoordeling van de bouwplannen. Een verslag van de online informatiebijeenkomsten staat op de website: https://www.omgevingmarktkwartierwest.nl/userfiles/files/200715%20Verslag%20online%20informatieavonden%20concept-beeldkwaliteitsplannen.pdf

Daarnaast hebben we verschillende overleggen gevoerd met kleine groepjes omwonenden. Daarin hebben we een toelichting gegeven op het geluidsonderzoek (zie verderop), de bezonningsstudie (zie Downloads op de website www.omgevingmarktkwartierwest.nl), het windonderzoek en de hoogteaccenten (zie verderop). Ook hebben we in een klein gezelschap een toelichting gegeven op het stedenbouwkundig plan.

 Terug naar boven

 

Formele inspraakmomenten

Voor het hele gebied geldt een bestemmingsplan op hoofdlijnen, in 2016 door de gemeente vastgesteld. Het bestemmingsplan moet worden uitgewerkt in gedetailleerde uitwerkingsplannen (UP’s). Er zijn voor het hele gebied 4 UP’s. Burgemeester en wethouders leggen het ontwerp uitwerkingsplan en de belangrijke stukken (ook elektronisch) ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna stelt de gemeente het definitieve UP vast. Ten slotte is er nog een beroepsmogelijkheid. De UP’s vormen de basis van de Omgevingsvergunning, waarvoor ook weer een procedure geldt. Eerst zijn UP 1 en 3 aan de beurt (zie de kaart op de website). Zodra de gemeente deze UP’s vrijgeeft, organiseert Marktkwartier een informatieavond. Uiteraard wordt iedereen daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

 Terug naar boven

 

Openbare ruimte

Voor de inrichting van de openbare ruimte, waaronder de Marktweide, is een Masterplan Openbare Ruimte gemaakt. Het Masterplan geeft op hoofdlijnen de keuzes voor de inrichting aan. We gaan omwonenden de kans geven mee te praten en mee te denken over de verdere invulling. Meer informatie hierover volgt later op de informatieavond rond de UP’s, de website en in de volgende nieuwsbrief.

 Terug naar boven

 

Licht en geluid

Een aantal direct omwonenden, met name aan het Oostelijk Marktkanaal, ervaart overlast van de bedrijvigheid op het Foodcenter. Daarbij gaat het met name om geluidsoverlast, lage trillingen en overlast van de lichtreclames op het dak. Daarnaast zijn er zorgen over de geluidsoverlast in de toekomstige situatie.

In de gesprekken tussen bewoners, Marktkwartier en gemeente is naar boven gekomen dat er een ‘gat’ zit in het toezicht op het Marktreglement. De gemeente Amsterdam gaat de handhaving nu formeel neerleggen bij Marktkwartier voor de periode van 1 jaar. Elke 2 maanden wil de gemeente met een groep buurtbewoners evalueren hoe dit gaat en of dit de gewenste resultaten geeft.

Naar aanleiding van de gesprekken zijn de volgende acties gepland of afgerond:

  • Erop toezien dat het marktreglement wordt nageleefd en indien nodig handhavend optreden.
  • Aanbrengen van een geluidsscherm aan het einde van het Oostelijk Marktkanaal. Dit is al gedaan.
  • Opzetten van contacten tussen bewoners en de ondernemingen waarvan zij overlast ervaren. Op deze manier leren zij elkaar leren kennen en kunnen ze elkaar rechtstreeks aanspreken. Dit gebeurt al en zal nog worden voortgezet.
  • Meten van de huidige geluidsniveaus bij een aantal bewoners thuis en in de omgeving. Moet nog gebeuren.
  • Onderzoek naar verschillende opties voor een toekomstig geluidsscherm en de verschillende geluidsniveaus die daarbij worden verwacht. Moet nog gebeuren.
  • Betrekken van bewoners bij het ontwerp van dit toekomstige geluidsscherm. Moet nog gebeuren.
  • In de toekomstige situatie toevoegen van een inpandige parkeermogelijkheid voor vrachtwagens met koelmotoren. Moet nog gebeuren.

 Terug naar boven

 

Luchtkwaliteit

Omwonenden geven aan dat zij zich zorgen maken over de luchtkwaliteit rondom het Foodcenter. Dat geldt voor de huidige situatie, maar ook voor de toekomst als de verkeersstromen over het terrein zullen veranderen. We hebben onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van de plannen op de luchtkwaliteit. Dit onderzoek hebben we met omwonenden gedeeld en aan hen toegelicht.

 Terug naar boven

 

Hoogte-accenten

We realiseren ons dat de komst van de woongebouwen voor omwonenden een ingrijpende verandering van hun aanzicht betekent. In het beeldkwaliteitsplan voor het Marktkwartier staan de hoogte-accenten aangegeven. Met name bewoners aan de kant van het Oostelijk Marktkanaal zien dit graag anders. Zij vrezen dat er negatieve gevolgen zijn voor hun uitzicht, privacy en bezonning. Hierover hebben we een aantal keren met een groep direct omwonenden gesproken.

Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren, begint de bebouwing aan het Oostelijk Marktkanaal pas 10 meter vanaf de kade. Dit betekent dat een strook onbebouwd blijft. Hoe deze strook er precies uit gaat zien, ligt nog niet vast. Marktkwartier zal bewoners uitnodigen om hierover mee te denken met de ontwerper. Zij kunnen dan zelf aangeven hoe het uitzicht voor hen zo aantrekkelijk mogelijk wordt.

De plekken waar de hoogte-accenten komen, zijn over het terrein verdeeld. Deze plekken staan vast. Marktkwartier wil wel zoveel mogelijk met de zorgen van de bewoners rekening houden. Daarom gaan we samen met hen onderzoeken hoe de hoogte-accenten aan de Oostzijde ontworpen kunnen worden. Dit speelt op z’n vroegst in 2023.

 Terug naar boven

 

Fietsbruggen

Het Marktkwartier wordt goed toegankelijk voor fiets en goed verbonden met de stad. Daarom komen er twee fietsbruggen: eentje over het Oostelijk Marktkanaal en eentje over het Westelijk Marktkanaal. Omwonenden vinden daarbij verkeersveiligheid en het voorkomen van drukte van belang.

De locatie van beide bruggen is door de gemeente Amsterdam in het bestemmingsplan vastgelegd. De fietsbruggen mogen niet worden gebruikt door bromfietsen; de gemeente heeft als beleid dat bromfietsen binnen de A10 op de rijbaan moeten rijden.

De bruggen moeten nog worden ontworpen. We willen omwonden de kans geven daarover mee te denken. Dat kan door samen met de ontwerper om tafel te gaan zitten en een aantal ontwerpprincipes vast te leggen. Het ontwerpen van de fietsbruggen speelt niet eerder dan 2024. U wordt tegen die tijd op de hoogte gebracht van het wat en waar.

 Terug naar boven

 

Molen de Otter

De eigenaren van Molen de Otter menen dat door de nieuwe bebouwing van het Foodcenter hun molen onvoldoende wind zal krijgen. Hiernaar zijn uitgebreide onderzoeken gedaan. Ook is er overleg tussen Marktkwartier met de eigenaren.

 Terug naar boven

 

< Terug naar nieuwsoverzicht